Kdo jsme?

            Jsme křesťané, kristovci. Věříme, že Ježíš Kristus je Synem Božím. Věříme, že je naším Pánem a Spasitelem. Chceme ho poslouchat a následovat. Nejsme sami svoji, ale patříme do jeho  církve (od řec. kyriaké „Páně“). Věříme v Boha, kterého poznáváme v příběhu lidu Izraele (Starý zákon) a v příběhu Ježíše Krista (Nový zákon).

            Jsme evangelíci, protestanté. Společně s římskými katolíky a pravoslavnými tvoříme „svatou církev obecnou.“ Náš sbor v Litomyšli patří do Českobratrské církve evangelické. Navazujeme na českou reformaci (obnovu), tedy na církev podobojí (Jakoubek, Hus, Jeroným) a na Jednotu bratrskou (Blahoslav, Augusta, Komenský). Hlásíme se také k reformaci světové (Luther, Kalvín, Zwingli).

            Uspořádání naší církve i sboru je demokratické (presbyterně synodní). Svobodně si volíme své faráře, své staršovstvo (výbor sboru) i své nadřízené (synodní rada, seniorátní výbor). Náš sbor působí v Litomyšli od roku 1923 a má nyní 427 členů. V jeho čele stojí farář Lukáš Klíma a kurátor Michal Sadílek.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921